Gweithiwr Cynnwys y Gymuned

Gobaith i’r Gymuned
dyddiad cau 21 Gorffennaf 2021

Gweithiwr Cynnwys y Gymuned

Contract Rhan Amser 12 Mis (16 awr) o 01/09/2021

£10.50 yr awr (£8,736 y flwyddyn)

Pont-y-pŵl

Mae Gobaith i’r Gymuned yn fenter newydd yn Eglwys Sharon, Heol Osborne, Pont-y-pŵl. Mae’n cael ei lansio gan yr eglwys, gyda’r bwriad o’i datblygu’n grŵp dan arweiniad y gymuned i ddatblygu ymatebion ar lawr gwlad i anghenion lleol. O ganlyniad, mae’r prosiect yn bodoli fel atodiad i waith ffydd yr eglwys, ond ar wahân iddo.

Rôl y gweithiwr ymgysylltu â’r gymuned fydd hyrwyddo a datblygu prosiect Gobaith i’r Gymuned Eglwys Sharon. Mae’r swydd dros dro yn un rhan amser 16 awr yr wythnos. Mae’n cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gyfnod cychwynnol o 12 mis (gyda’r posibilrwydd o 2-3 blynedd ychwanegol os bydd ceisiadau am gyllid yn y dyfodol yn llwyddiannus).

Disgrifiad o’r Swydd

Mae Gobaith i’r Gymuned yn fenter newydd yn Eglwys Sharon, Heol Osborne, Pont-y-pŵl. Mae’n cael ei lansio gan yr eglwys, gyda’r bwriad o’i datblygu’n grŵp dan arweiniad y gymuned i ddatblygu ymatebion ar lawr gwlad i anghenion lleol. O ganlyniad, mae’r prosiect yn bodoli fel atodiad i waith ffydd yr eglwys, ond ar wahân iddo.

Rôl y gweithiwr ymgysylltu â’r gymuned fydd hyrwyddo a datblygu prosiect Gobaith i’r Gymuned Eglwys Sharon. Mae’r swydd dros dro yn un rhan amser 16 awr yr wythnos. Mae’n cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gyfnod cychwynnol o 12 mis (gyda’r posibilrwydd o 2-3 blynedd ychwanegol os bydd ceisiadau am gyllid yn y dyfodol yn llwyddiannus).

Cyfrifoldebau’r Rôl

  • Ymgynghori ag aelodau o’r gymuned gyda’r bwriad o lansio a chefnogi twf prosiectau newydd dan arweiniad y gymuned yn adeilad yr eglwys. Bydd hyn yn golygu cynnal arolygon o ddrws i ddrws a darparu gwybodaeth yn hysbysebu gwasanaethau prosiectau.
  • Rhaid i’r grwpiau cyntaf fydd yn cael eu lansio ganolbwyntio ar y pum prif fater a nodwyd gan breswylwyr mewn arolwg diweddar gan Gyngor Torfaen: (1) ymddygiad gwrthgymdeithasol, (2) tlodi bwyd, (3) teuluoedd ifanc mewn perygl, (4) allgáu cymdeithasol ac unigrwydd, a (5) sbwriel a’r amgylchedd. Er mwyn ymateb i’r materion hyn, bydd y gweithiwr ymgysylltu â’r gymuned yn goruchwylio’r gwaith o lansio a datblygu gwasanaeth bwyd Fareshare, grŵp cefnogi Gwarchod y Gymdogaeth, grŵp mam a’i phlentyn, grwpiau gweithgareddau ar gyfer yr henoed/pobl unig, a grŵp codi sbwriel gwirfoddol. Bydd recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr y prosiect yn gyfrifoldeb allweddol.
  • Bydd y gweithiwr ymgysylltu â’r gymuned yn gweithio gyda gwasanaethau eraill, fel y Cyngor lleol a grwpiau gwirfoddol eraill i annog mwy o bobl i ddefnyddio adeilad yr eglwys, mewn ffyrdd sy’n cyflawni nodau’r prosiect.
  • Bydd y rôl yn cynnwys rhywfaint o waith gosod a glanhau ar ôl gweithgareddau’r prosiect. Efallai y bydd hefyd yn golygu casglu eitemau ar gyfer gweithgareddau (fel parseli bwyd) ac felly byddai gallu defnyddio eich car eich hun yn fantais.
  • Bydd y gweithiwr ymgysylltu â’r gymuned yn atebol i reolwr y prosiect, sef gweinidog yr eglwys.

Cymwysterau a Phrofiad

O leiaf 3 TGAU neu gymhwyster cyfatebol sy’n gorfod cynnwys Saesneg gradd C neu uwch.

Mae profiad o waith cymunedol yn hanfodol.

Mae profiad o weithio gyda grwpiau ffydd yn fantais.

Byddai rhywfaint o’r Gymraeg hefyd yn fantais.

Mae Eglwys Sharon yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Other jobs at Sharon Church

No other jobs at this time

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 21 Gorffennaf, 2021. Byddwn ni’n cynnal cyfweliadau ar 2 Awst, felly gwnewch gais yn gynnar. Os na fyddwch chi’n clywed gennym ni cyn y dyddiad hwn, gallwch chi dybio na fu eich cais yn llwyddiannus.

Buddion

Gwaith hyblyg

  • Diwrnodau hyblyg a rhai nosweithiau, dim gweithio ar y Sul.

.

Manteision Eraill

Gweithio ychydig o gartref.

Gwyliau

Pum wythnos y flwyddyn ynghyd â gwyliau banc statudol.

Ddiddordeb?! 

I wneud cais, anfonwch eich CV cyfredol at y gweinidog Mathew Bartlett mathew@sharonchurch.co.uk

Os hoffech chi drafod y swydd hon yn anffurfiol cyn gwneud cais, cysylltwch â Mathew ar 07736035604